Tärkein Muu Puhtaan ilman laki

Puhtaan ilman laki

Vuoden 1970 Clean Air Act on Yhdysvaltain liittovaltion laki, jonka tarkoituksena on vähentää ilman pilaantumista ja suojella ilman laatua. Laki - joka tehtiin huomattavin muutoksin vuosina 1990 ja 2003 - käsittelee ilman epäpuhtauksia (ulkoilmassa esiintyvää) sekä lähdekohtaista ilmansaasteita (jotka voidaan jäljittää tunnistettavissa oleviin lähteisiin, kuten tehtaisiin ja autoihin) ). Puhtaan ilman laki asettaa ilmanlaatustandardit, jotka rajoittavat erilaisten epäpuhtauksien määrän tietylle tasolle. Puhtaan ilman laissa asetetaan myös määräajat hallituksille ja teollisuudelle standardien täyttämiseksi. Liittovaltion ympäristönsuojeluvirasto (EPA) on viime kädessä vastuussa standardien laatimisesta ja puhtaan ilman lain täytäntöönpanosta, vaikka suurin osa päivittäisestä ilmansaasteiden torjunnasta tapahtuu valtion ja paikallistasolla.

kuinka pitkä shane battier on

Puhtaan ilman laki vaikuttaa amerikkalaisiin yrityksiin monin tavoin. Saastuttavat teollisuudenalat voidaan joutua hallitsemaan ilman pilaantumista putken lopun menetelmillä, jotka sieppaavat jo syntyneen pilaantumisen ja poistavat sen ilmasta. Tai yrityksiä voidaan vaatia toteuttamaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka rajoittavat toiminnan aikana tuotettujen epäpuhtauksien määrää. Puhtaan ilman lain säännösten noudattamisen kustannukset voivat olla yrityksille korkeat, mutta ilman pilaantumisen kustannukset yhteiskunnalle ovat myös melko korkeat. Selvää on, että puhtaan ilman laki on suurelta osin onnistunut vähentämään ilmansaasteita. Julkisen politiikan tutkimuksen kansallisen keskuksen raportin mukaan Maan päivä 2004 -taulukko , se on osaltaan vähentänyt merkittävien ilman epäpuhtauksien kokonaispäästöjä Yhdysvalloissa 25 prosenttia vuosina 1970-2004, ja huolimatta siitä, että Yhdysvaltojen bruttokansantuote kasvoi 42 prosenttia samana aikana.

LAIN TÄRKEIMMÄT MÄÄRÄYKSET

Yhdysvaltain kongressin vuonna 1970 hyväksymän puhtaan ilman lain alkuperäinen versio oli melko yksinkertainen. Se antoi ympäristönsuojeluvirastolle vastuun maan ilmanlaadun seurannasta ja parantamisesta. Lain nojalla talouskumppanuussopimus sisälsi tutkimusohjelmien perustamisen, puhtaan ilman normien asettamisen, säännösten täytäntöönpanon sekä teknisen ja taloudellisen tuen antamisen valtion ja paikallishallinnon pyrkimyksille vähentää ilman pilaantumista. Vuoden 1970 säädöksessä EPA: ta kehotettiin myös laatimaan kansalliset ilmanlaatustandardit (NAAQS) useiden ilmanlaatua uhkaavien aineiden päästöjen hallitsemiseksi. NAAQS jakoi epäpuhtaudet kahteen luokkaan: ensisijaiset epäpuhtaudet tai ihmisten terveyteen suoraan vaikuttavat epäpuhtaudet; epäpuhtaudet tai epäsuorasti ihmisten hyvinvointiin vaikuttavat epäpuhtaudet.

Puhtaan ilman lakiin tehtiin merkittäviä muutoksia ja muutoksia vuonna 1990. Muutokset toivat laajaan uudistukseen hallituksen menetelmät kaikenlaisten ilmansaasteiden torjumiseksi. Esimerkiksi vuoden 1990 tarkistuksissa keskityttiin erityisesti happosateisiin, tavoitteena rikkidioksidi- ja typpioksidipäästöjen puolittaminen. Uudistukset asettivat myös uudet rajoitukset otsonille, joka on tärkein savun tekijä kaupunkialueilla. Kaupungit, jotka eivät täyttäneet määräyksiä, jaettiin viiteen eri luokkiin saavuttamatta jääneille alueille, ja kullekin luokalle asetettiin erityiset otsonipäästötavoitteet. Toinen muutos säädökseen käsitteli suojaavan otsonikerroksen ehtymistä maan ilmakehässä. Se määräsi asteittain poistamaan kloorifluorihiilivedyt (CFC) ja muut otsonikerrosta heikentävät kemikaalit.

Vuonna 1990 annetulla puhtaalla ilmalla annetulla puhtaalla ilmalla annettiin uusia säännöksiä myös autojen päästöistä. Siinä asetettiin tavoitteet ajoneuvojen ja kokoonpanolaitosten hiilivety- ja typpioksidipäästöjen vähentämiselle. Se vaati myös uusia autoja täyttämään tiukemmat pilaantumisstandardit, joko asentamalla saastumisenhallintalaitteet, kuten katalysaattorit, tai polttamalla puhtaampia polttoaineita. Puhtaan ilman lain toinen tärkeä säännös koski myrkyllisiä ilman epäpuhtauksia. Vuoden 1990 muutoksilla laajennettiin säänneltyjen aineiden lukumäärä 7: stä 189: een, asetettiin turvallisuusstandardit tehtaille, joissa käytettiin tai päästettiin myrkyllisiä kemikaaleja, ja vaadittiin saastuttajia asentamaan parhaat saatavilla olevat pilaantumisen torjuntalaitteet.

Vuoden 2003 alussa senaatille annettiin uusi laki puhtaan ilman lain muuttamisesta. Ehdotettu laki, jonka nimi on vuoden 2003 Clear Skies Act, perustuu presidentti George W. Bushin samannimiseen aloitteeseen. Selkeän taivaan laki on kiistanalainen, koska siinä ehdotetaan puhtaan ilman lain muuttamista huomattavasti muuttamalla monia pakollisia päästövähennystavoitteita ja muuttamalla tapaa, jolla päästöjen valvonta toteutettaisiin. Yhden laskun sponsorien, senaattori Oklahoman republikaanin James Inhofen mukaan 'Selkeän taivaan korkki- ja kauppajärjestelmä hyödyntää menneisyyden hämmentäviä, komento- ja valvontamandaatteja hyödyntämällä tekniikan ja innovaatioiden voimaa haitallisten epäpuhtauksien merkittävä väheneminen. '' Alkuvuodesta 2006 puhtaan ilman laki on edelleen valiokunnassa, koska se ei ole saanut riittävästi tukea lain antamiseksi.

ACT FACES TUOMIOISTUIMEN HAASTEET

Vuonna 1997 EPA vahvisti uudet tiukat määräykset otsonin ja hiukkasten, kahden vaarallisen epäpuhtauden, valvomiseksi. Viraston asiantuntijoiden mielestä ne ovat vastuussa tuhansien amerikkalaisten tappamisesta vuosittain. Itse asiassa, Työviikko raportoivat, että EPA: n arviot osoittivat, että uudet säännöt voisivat estää 15000 ennenaikaista kuolemaa, 350 000 astmatapausta ja miljoonan keuhkojen vajaatoiminnan vuosittaisen säästämisen lisäksi miljardeja dollareita terveydenhuollon kustannuksissa.

Yritysryhmien mielestä uudet säännökset olivat kuitenkin liian laajoja ja aiheuttaisivat teollisuudelle kohtuuttomia vaatimusten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia. Useita eri teollisuudenaloja edustavat yhdistykset ryhtyivät haastamaan kumoamaan talouskumppanuussopimuksen säännöt. He väittivät, että virasto oli ylittänyt toimivaltansa puhtaan ilman lain asettamien rajoitusten asettamisessa ja loukannut siten kongressin perustuslaillista valtaa antaa lakeja. Teollisuusryhmät väittivät myös, että talouskumppanuussopimus olisi pakotettava ottamaan huomioon tällaisten toimien kustannukset ja hyödyt.

Oikeudenkäynti Browner vastaan ​​American Trucking Association , kävi Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa syksyllä 2000. EPA väitti tuomioistuimessa käydyissä argumenteissa, että 20-vuotias liittovaltion tuomioistuimen päätös kielsi sen ottamasta huomioon kustannuksia uusien sääntöjen asettamisessa. Vuonna 2001 korkein oikeus vahvisti tämän väitteen ja päätti talouskumppanuussopimuksen puolesta.

RAAMATTU

Bassett, Susan. Puhtaan ilman lain päivitys. Saastumistekniikka . Heinäkuu 2000.

'Earth Day 2004 -taulukko.' Julkisen politiikan tutkimuksen kansallinen keskus. saatavilla http://www.nationalcenter.org/EarthDay04Progress.html Haettu 24. tammikuuta 2006.

Hess, Glenn. '' Korkein oikeus tutkii puhtaan ilman lain säännöksiä. '' Kemikaalimarkkinoiden toimittaja . 13. marraskuuta 2000.

Kilian, Michael. 'Bushin hallinto ajaa suunnitelmaa ilman pilaantumista koskevan asetuksen muuttamiseksi.' Kemikaalimarkkinoiden toimittaja . Chicago Tribune, 27. tammikuuta 2005.

Marriott, Betty Bowers. Ympäristövaikutusten arviointi: Käytännön opas . McGraw-Hill, 1997.

'Sääntelyviranomaiset: Kenen viranomainen?' Työviikko . 16. lokakuuta 2000.

joka on paul wahlbergin vaimo

Trzupek, Richard. Ilmanlaadun noudattamista ja lupakäsikirjaa . McGraw-Hill Professional, 2002.

Varva, Bob. '' Vuoden 1970 puhtaan ilman laki muuttaa polttoaineita ja ympäristöä koskevia sääntöjä. '' National Petroleum News . Elokuu 2000.